Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door SNAP worden gewijzigd of aangevuld, zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij de toepasselijke versie die is welke online staat op het moment dat de Klant zijn bestelling plaatst.

Terminologie

" SNAP ": een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 7.622,45 euro, met maatschappelijke zetel te 294, route du Lanfonnet - 74410 SAINT-JORIOZ, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van ANNECY onder nummer 409 197 258. Intracommunautair BTW-nummer: FR41409197258 - APE-code 3230Z.

" De Site ": de door SNAP gepubliceerde website www.snapclimbing.com waarop SNAP Producten te koop aanbiedt.

" Producten " : de producten die u via de Site kunt bestellen.

" Klanten " : de consument die een bestelling plaatst op de Site en daarbij verklaart en garandeert dat hij de volgende kwaliteiten en voorwaarden vervult:

 • Hij verklaart meerderjarig te zijn en de juridische en financiële capaciteit te hebben om een overeenkomst aan te gaan;
 • Hij koopt de producten niet om ze vervolgens beroepsmatig door te verkopen;
 • Aangezien de Producten bestemd zijn voor de beoefening van sport, heeft hij (of degene voor wie hij de Producten koopt) de gezondheidstoestand, kennis, opleiding en ervaring om de Producten met kennis van zaken en op eigen risico te gebruiken, waarbij SNAP geen enkele aansprakelijkheid draagt;
 • Hij (of de persoon voor wie hij de Producten koopt) heeft, alvorens de Producten te gebruiken, alle advies ingewonnen bij de gezondheidswerkers en professionals van de betrokken sportpraktijk, waarbij SNAP geen enkele aansprakelijkheid draagt;
 • Hij is volledig gerechtigd om de creditcard/PayPal te gebruiken voor de betaling van zijn bestelling en beschikt met name tijdens de validatie van zijn bestelling over alle noodzakelijke machtigingen en capaciteiten om de gekozen betalingswijze te gebruiken;
 • Hij verbindt zich ertoe de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en deze Algemene Verkoopvoorwaarden in alle opzichten na te leven;
 • Hij verbindt zich ertoe de volledigheid en juistheid van de bij zijn bestelling doorgegeven informatie te controleren, met name wat betreft zijn naam, voornaam en gekozen leveringsadres, waarbij SNAP geen aansprakelijkheid draagt in geval van een fout, en een eventuele terugzending aan SNAP en herverzending aan de Klant als gevolg van een dergelijke fout dan voor rekening van de Klant komt.

Plaats een bestelling op de site

Stappen om een bestelling te plaatsen op de site

Klantenrekening

Voor elke eerste bestelling moet de Klant eerst een Klantenrekening aanmaken en het daartoe bestemde registratieformulier op de Site invullen.

Op dit inschrijvingsformulier moet de Klant zijn telefoonnummer vermelden.

OPMERKING: er wordt aan herinnerd dat de Klant het recht heeft zich in te schrijven op de lijst van verzet tegen telefonische colportage overeenkomstig artikel L.223-2 van de Consumentenwet.

Als onderdeel van deze registratie moet de Klant ook twee identificatiegegevens invoeren: zijn email adres en zijn wachtwoord.

OPMERKING: Deze identificatiegegevens zijn persoonlijk en moeten vertrouwelijk blijven; de Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik ervan.

De Klant dient SNAP schriftelijk in kennis te stellen van elk gebruik van deze identificatiemiddelen buiten zijn weten of op frauduleuze wijze, zodat SNAP deze kan deactiveren.

Bij registratie dient de Klant SNAP juiste en volledige informatie te verstrekken en er vervolgens voor te zorgen dat zijn identificatiegegevens bij latere wijzigingen worden bijgewerkt.

Bovendien zal de Klant de mogelijkheid hebben om Facebook Connect te gebruiken om zijn persoonlijke gegevens in te voeren, in welk geval hem zal worden gevraagd de juistheid ervan te controleren.

Bestel

 • Selecteer eerst de Producten door te klikken op de "ADD TO BASKET" knop.
 • Aan het einde van de bestelling klikt u op de knop "BASKET". Een samenvatting van de bestelling verschijnt op het scherm. De Klant heeft dus de mogelijkheid om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te controleren en te wijzigen of om te klikken op de functie "VERDER MIJN BEZOEK" om nieuwe Producten toe te voegen. Een nieuwe samenvatting van de bestelling verschijnt dan in de BASKET.
 • De Producten worden uitsluitend geleverd door GLS, in Frankrijk of in het buitenland.
 • De Klant erkent de algemene verkoopvoorwaarden van SNAP op de Site en aanvaardt deze voorwaarden door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen.
 • De Klant valideert definitief de inhoud en het bedrag van zijn bestelling door te klikken op de knop "IK VALIDEER MIJN BESTELLING".
 • De Klant betaalt zijn bestelling uitsluitend online met creditcard of PayPal.

OPMERKING: alleen de definitieve validatie van de bestelling en de daadwerkelijke betaling ervan zijn contractueel bindend voor de Klant. SNAP maakt en verzendt de Producten dus pas na de definitieve validatie en de effectieve betaling door de Klant van zijn bestelling.
De Klant wordt verzocht zijn persoonlijke gegevens - met name zijn naam, voornaam en leveringsadres - zorgvuldig te controleren alvorens deze te bevestigen, waarbij SNAP geen enkele aansprakelijkheid draagt in geval van een vergissing van de Klant, en de eventuele terugzending naar SNAP en herverzending naar de Klant als gevolg van een dergelijke vergissing voor rekening van de Klant is.
Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te zorgen voor zijn aanwezigheid (of die van een vertrouwde derde) om het pakket in ontvangst te nemen.

Verkochte producten

VINDT U OP DE WEBSITE

De belangrijkste kenmerken van de door SNAP verkochte Producten worden op de Site weergegeven.
Deze voldoen aan de Franse normen.

INFORMATIE OVER PRODUCTBESCHIKBAARHEID

Ondanks de inspanningen van SNAP om de lijst van beschikbare Producten regelmatig bij te werken, is het mogelijk dat de als beschikbaar getoonde Producten niet meer beschikbaar zijn op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, met name in geval van een voorraadtekort bij hun fabrikant (SNAP of andere), zonder dat SNAP hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
In dat geval kan de bestelling door de Klant worden geannuleerd, zonder kosten en zonder dat deze schadevergoeding kan eisen van SNAP.

Prijzen

DE PRIJZEN OP DE SITE ZIJN AANGEGEVEN IN EURO'S (€)
Ze omvatten alle belastingen die van toepassing zijn op de bestelling, inclusief BTW, van kracht op de dag van uw bestelling.
Aan de op de site vermelde prijzen worden verzendkosten toegevoegd, berekend volgens de aangegeven tarieven van de vervoerder GLS.
Alle andere eventuele douanekosten of andere belastingen van het land van ontvangst zijn ten laste van de Klant, die zich ertoe verbindt deze te betalen op eerste verzoek van de betrokken wettelijke instantie.

BETALING

BETALING VAN DE BESTELLING

OP DE SITE BETAALT DE KLANT DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN IN EURO'S (€) MET EEN KREDIETKAART DIE ONLINE BETALINGEN TOELAAT, OF VIA PAYPAL

De betaling gebeurt volledig en contant (inclusief transportkosten) bij de validatie van de bestelling.

BETALING MET KREDIETKAART - VEILIG ONLINE BETALINGSSYSTEEM

SNAP heeft een beveiligd online betalingssysteem geïmplementeerd dat de invoer en verzending van alle gegevens met betrekking tot bestellingen van klanten (waaronder namen, adressen en creditcardnummers) versleutelt, zodat deze informatie tijdens de verzending wordt beschermd.
De transactie is dus veilig en de SSL-codering (Secure Socket Layer) wordt geleverd door de bankpartner van SNAP, Banque Populaire en Payplug.
Voor een optimale beveiliging wordt de Klant automatisch doorgestuurd naar de website van de Banque Populaire of Payplug om zijn creditcardgegevens in te voeren (creditcardnummer, vervaldatum en visueel cryptogram).
SNAP heeft dus nooit toegang tot de bankgegevens van de Klant en wordt enkel door haar bankpartner op de hoogte gebracht van de correcte ontvangst van de betaling van de Klant.

INVOICE

SNAP verstrekt de Klant een factuur die overeenkomt met zijn bestelling op zijn klantenrekening en stuurt deze ook naar hem toe via email.

LEVERING

LEVERING VAN PRODUCTEN

Naar keuze van de Klant: op het door hem opgegeven leveringsadres of op het door hem gekozen POINT RELAIS (MONDIAL RELAY netwerk voor het ophalen van pakketten).

CONFORMITEIT

CONFORMITEIT VAN DE BESTELLING

NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING

Bij ontvangst van de bestelling op het afhaalpunt is het essentieel dat de Klant de staat van de verpakking(en) controleert, evenals de aard, de staat, de hoeveelheid en de conformiteit van de geleverde Producten ten opzichte van zijn bestelling.
De Klant voert dus alle nodige onderzoeken uit om eventuele schade, ontbrekende stukken of niet-conformiteit op te sporen.
De Klant controleert ook de staat van de verpakking, het aantal colli en de Producten in hun hoeveelheden, referenties, voorwaarden en kenmerken.
De levering van het pakket aan de Klant of de afhaling ervan door de Klant staat gelijk met de levering van de bestelde Producten.

IN GEVAL VAN BESCHADIGING OF ACHTERUITGANG EN IN GEVAL VAN NIET-CONFORMITEIT VAN DE PRODUCTEN

De Klant moet verplicht en onverwijld: a. alle noodzakelijke reserveringen op nauwkeurige en gemotiveerde wijze aan de vervoerder doorgeven, en b. tegelijkertijd SNAP informeren op het volgende email adres: hello@snapclimbing.com.
Anders worden de reserveringen afgewezen.

OPDRACHT

HERROEPINGSRECHT

DE KLANT BESCHIKT OVER EEN HERROEPINGSTERMIJN VAN 14 DAGEN OM ZIJN BESTELLING TE ANNULEREN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN OF BETALING VAN BOETES, WAARBIJ EVENTUELE RETOURKOSTEN VOOR ZIJN REKENING BLIJVEN
RESERVES :

 • Om voor de hand liggende redenen van hygiëne en veiligheid mogen producten die tekenen van gebruik en/of vervuiling vertonen, niet uit de handel worden genomen.
 • Bovendien kunnen "zelfmontage"-producten niet worden geretourneerd indien zij reeds zijn gemonteerd.

Onder dit uitdrukkelijke voorbehoud dient de Klant, in geval van uitoefening van dit herroepingsrecht, SNAP vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen op de hoogte te stellen van zijn beslissing door een verklaring te sturen via email naar het volgende adres: snapman@snapclimbing.com.
De Klant zal vervolgens de Producten onverwijld en uiterlijk binnen 8 dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping aan het op het retourformulier vermelde adres retourneren.
De Producten moeten uitsluitend aan SNAP worden geretourneerd: per COLISSIMO of CHRONOPOST vanuit Frankrijk, of, vanuit het buitenland, per DHL of een andere gelijkwaardige internationale vervoerder - in hun oorspronkelijke verpakking.
De Klant moet de Producten opnieuw verpakken en met de grootste zorg beschermen om elke verslechtering of vervuiling bij terugzending te voorkomen en ze in nieuwstaat te houden.
De directe kosten voor het terugzenden van de Producten en de risico's van het terugzenden blijven ten laste van de Klant.

PRODUCT RETOUREN

De Producten moeten in perfecte staat en vergezeld van alle verpakkingen, bescherming, accessoires, instructies, enz. en hun factuur aan SNAP worden geretourneerd.

BEPERKINGEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

Wij herinneren u eraan dat het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend in geval van levering van producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 221-28 van het consumentenwetboek.
Het herroepingsrecht kan ook niet worden uitgeoefend als het geretourneerde product niet meer in nieuwstaat verkeert en om welke reden dan ook ongeschikt is voor de verkoop (zie de voorwaarden in 8.1 en 8.2 hierboven).

ALS DE KLANT BESLUIT ZICH TERUG TE TREKKEN

SNAP vergoedt alle betaalde bedragen die overeenkomen met de verkoopprijs van het/de geretourneerde Product(en), alsmede de eventuele verzendkosten.
SNAP vergoedt de Klant echter niet de prijs van geretourneerde Producten die, zelfs gedeeltelijk of in geringe mate, onvolledig, beschadigd, verslechterd, aangetast of vervuild zijn.
In deze gevallen zullen de betreffende Producten op kosten van de Klant worden teruggezonden.

GARANTIES

GARANTIES OP DOOR SNAP VERKOCHTE PRODUCTEN

WETTELIJKE GARANTIE

SNAP is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het (de) Product(en) onder de voorwaarden van de artikelen L. 217-4 en volgende van het consumentenwetboek en verborgen gebreken van de verkochte zaak onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer de Klant de toepassing van de wettelijke conformiteitsgarantie eist, moet hij:

 • heeft een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om te handelen;
 • kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L.217-9 van de Consumentenwet;
 • is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke toegekende commerciële garantie.
De Klant kan beslissen om binnen de in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek voorziene termijn de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en in dat geval kan de Klant kiezen tussen het annuleren van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

CONTRACTUELE GARANTIE

De op de markt gebrachte Producten genieten een contractuele garantie die door hun respectieve fabrikanten (SNAP of andere) wordt verleend. De voorwaarden van deze garanties staan vermeld in de documentatie van de fabrikant die bij de levering van de Producten is gevoegd; zij zijn ook op verzoek verkrijgbaar bij SNAP via email op het volgende adres: hello@snapclimbing.com.
De Klant dient zich in alle opzichten te houden aan de voorwaarden van deze garantie, zoals uiteengezet in deze documentatie.

UITVOERING VAN DE GARANTIE

Verzoeken om uitvoering van de garantie door de Klant moeten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verzonden naar het adres van SNAP (zie artikel 1 "TERMINOLOGIE").

GRENZEN VAN DE GARANTIE

In ieder geval,

 • de door SNAP geboden garanties strikt beperkt zijn tot de voorwaarden van die van de fabrikanten van de betrokken Producten; en
 • De garantie van SNAP beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het betreffende Product of de reparatie daarvan, waarbij de Klant geen aanspraak kan maken op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

CONTACT

Voor alle informatie of verzoeken om inlichtingen kan de Klant contact opnemen met SNAP via het email adres: hello@snapclimbing.com

PROOF

BEWIJS VAN BESTELLINGEN

De uitgewisselde e-mails en de door de automatische registratiesystemen op de Site geregistreerde gegevens vormen het bewijs, met name van het voorwerp en de datum van de bestelling.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

EERBIEDIGING VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

SNAP verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de op de Site meegedeelde persoonsgegevens te respecteren en deze te behandelen overeenkomstig de wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978.

COMPUTERVERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden computergestuurd verwerkt en kunnen door de interne diensten van SNAP, onderaannemers en zakenpartners worden gebruikt voor:

 • Het verwerken, uitvoeren en beheren van orders;
 • De verwerking van verzoeken om informatie, klachten en/of intrekkingen;
 • De klant informeren over komende verkopen en evenementen;
 • De aangeboden diensten en de aan de Klant toegestuurde informatie te verbeteren en te personaliseren, met name door prospectieacties, het versturen van nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen;
 • De verwerking van informatieverzoeken via het contactformulier.

SNAP bewaart deze informatie en gegevens ook voor veiligheidsdoeleinden om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.
De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal drie jaar vanaf de dag waarop de zakelijke relatie met de Klant eindigt, waaronder wordt verstaan de levering van zijn bestelling, tenzij:

 • Een langere bewaartermijn is toegestaan of vereist door een wettelijke of reglementaire bepaling;
 • De Klant heeft, onder de hierna vermelde voorwaarden, één van de rechten uitgeoefend die hem door de wet worden toegekend.

De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot de agenten en werknemers van SNAP, die uit hoofde van hun functie gemachtigd zijn deze te verwerken. De verzamelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan derden waarmee SNAP een overeenkomst heeft gesloten voor de uitvoering van uitbestede taken die noodzakelijk zijn voor het beheer van de bestelling, zonder dat daarvoor toestemming van de Klant nodig is. Er wordt gespecificeerd dat derden bij de uitvoering van hun diensten slechts beperkte toegang hebben tot de gegevens en een contractuele verplichting hebben deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Behalve in de bovengenoemde gevallen verbindt SNAP zich ertoe de gegevens zonder voorafgaande toestemming van de Klant niet te verkopen, te verhuren, over te dragen of aan derden toegang te verlenen, tenzij dit om een legitieme reden (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van de rechten van de verdediging, enz.)
Afhankelijk van de keuzes die de Klant heeft gemaakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn Klantenrekening, kan hij besluiten om aanbiedingen van SNAP te ontvangen of op de hoogte te worden gesteld van specifieke transacties via email ("opt-in").
Indien de Klant deze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kan hij dit te allen tijde verzoeken door te klikken op een daartoe beschikbare elektronische link in de e-mails of door zijn klantenaccount rechtstreeks op de Site te wijzigen ("opt-out").
Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de Klant het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Dit recht kan te allen tijde worden uitgeoefend door een verzoek te sturen via email naar: hello@snapclimbing.com of per post naar bovenstaand adres (zie artikel 1 "TERMINOLOGIE"), vergezeld van een kopie van zijn geldige identiteitsbewijs.
SNAP specificeert dat de met een sterretje aangeduide gegevens essentieel zijn voor de verwerking van bestellingen of verzoeken om informatie. Indien niet al deze gegevens volledig en nauwkeurig worden gemeld, kan SNAP de bestelling of informatieaanvraag mogelijk niet verwerken.
In het geval dat de Klant geen reclameberichten en uitnodigingen wenst te ontvangen via email, SMS-berichten, telefoongesprekken en post, kan de Klant zijn keuze aangeven bij het afronden van zijn bestelling, zijn keuze wijzigen door contact op te nemen met SNAP onder de hierboven vermelde voorwaarden of door gebruik te maken van de afmeldlinks in de berichten. Dit recht geldt ook voor personen wier gegevens (met name hun identiteit en contactgegevens) door derden met hun toestemming aan het bedrijf zijn doorgegeven met het oog op commerciële prospectie.
Voor aanvullende informatie of klachten kan de Klant zich wenden tot de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)) (meer informatie op www.cnil.fr).
De computerverwerking van de persoonsgegevens van de Klant is aangegeven bij de CNIL, overeenkomstig de wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, onder nummer...

OVERMACHT

OVERMACHT - INTELLECTUELE EIGENDOM - GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET

IN GEVAL VAN OVERMACHT OF EEN SOORTGELIJKE SITUATIE

De uitvoering van alle of een deel van de verplichtingen van SNAP wordt opgeschort indien zich een geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of het optreden van derden, waaronder met name fabrikanten, distributeurs, vervoerders of bewaarders van de Producten, voordoet dat de uitvoering ervan kan belemmeren of vertragen.
Dit is met name het geval in geval van oorlog, oproer, opstand, sociale onrust, weersomstandigheden, stakingen, onderbreking van de werking van het internet of van de diensten van de vervoerder.
SNAP zal de Klant zo spoedig mogelijk na het optreden van een dergelijk geval op de hoogte stellen. Indien de opschorting van verplichtingen langer dan 30 dagen duurt, heeft SNAP de mogelijkheid de lopende opdracht te beëindigen en zal SNAP overgaan tot terugbetaling.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Franse merk SNAP geregistreerd bij het INPI onder nummer 96620035, het internationale merk SNAP geregistreerd bij het INPI onder nummer 661761, de Site en al zijn inhoud van welke aard dan ook, vormen beschermde elementen die SNAP toebehoren of waarvoor zij gebruiksrechten heeft. De Klant is niet gemachtigd deze te gebruiken of te reproduceren, behalve voor de gebruikelijke handelingen in verband met het plaatsen en volgen van zijn bestellingen.

TOEGANG TOT DE SITE - GEBRUIK VAN HET INTERNET

SNAP is niet aansprakelijk in geval van problemen met de verbinding of onderbreking van de toegang tot haar site, met name in geval van onderhoud, waarbij de Klant wordt verzocht opnieuw verbinding te maken. SNAP is evenmin aansprakelijk indien de apparatuur van de Klant wordt aangetast door een bug of virus of door het gebruik van internet.

DISPUTE

HET OP DE OVEREENKOMST TOEPASSELIJKE RECHT IS HET FRANSE RECHT

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL

De Cliënt heeft de mogelijkheid om, alvorens enige gerechtelijke stappen te ondernemen, gebruik te maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve methode van geschillenbeslechting om een minnelijke schikking na te streven.

ELK GESCHIL DAT NIET IN DER MINNE KAN WORDEN GESCHIKT, VALT ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE FRANSE RECHTBANKEN, MEER BEPAALD DE BEVOEGDE RECHTBANKEN VAN ANNECY.