De algemene verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld door SNAP, zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij de versie die van toepassing is de liggende versie is op het moment dat de Klant de opdracht geeft.

1. TERMINOLOGIE

" SNAP " : société par actions simplifiée au capital de 10671,43€.Euros, dont le siège social est situé 294, route du Lanfonnet - 74410 SAINT-JORIOZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY sous le numéro 409 197 258.Numéro de TVA intracommunautaire : FR41409197258 - Code APE 3230Z.

" Le Site " : de site www.snapclimbing.com uitgegeven door SNAP waarop SNAP haar producten te koop aanbiedt.

" Producten " : de producten die je op de Site kunt kopen.

" Klanten " : de consument die een bestelling plaatst op de Site en daarbij verklaart en garandeert dat hij de volgende kwaliteiten en voorwaarden vervult:

 • De klant déclare être majeur et avoir la capacité juridique et financière de contracter ;
 • De Klant koopt de producten niet om ze daarna terug te geven met een professionele titel;
 • Met betrekking tot de Producten die bestemd zijn voor sportbeoefening, beschikt de Klant (of de persoon voor wie hij de Producten aanschaft) over zijn gezondheidstoestand, zijn kennis, zijn opleiding en zijn ervaring om de Producten te gebruiken met volledige kennis van de oorzaak en de eigen risico's ervan. SNAP kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 • De Klant (of de persoon voor wie hij de Producten koopt) heeft voorafgaand aan het gebruik van de Producten alle adviezen ingewonnen van de betrokken gezondheidsprofessionals en sportprofessionals. SNAP kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 • De Klant beschikt tijdens de validatie van zijn opdracht over alle autorisaties en capaciteiten die nodig zijn om de gekozen betalingswijze te gebruiken;
 • De Klant verbindt zich ertoe de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en na te leven;
 • De Klant is verplicht om de informatie die tijdens de bestelling wordt doorgegeven, zorgvuldig te controleren, met name wat betreft zijn naam, zijn voornaam en het adres van de gekozen woonplaats. SNAP kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een fout. Eventuele retourzendingen naar SNAP en terugboekingen naar de Klant als gevolg van een fout zijn voor rekening van de Klant.

2. EEN OPDRACHT GEVEN OP DE SITE

Handelingen om een opdracht door te geven op de site

Klant

Voor toute première commande, le Client a la possibilité de créer ou non, un compte Client et remplir le formulaire d'inscription prévu à cet effet sur le Site.

Op dit inschrijfformulier moet de Klant zijn telefoonnummer invullen.

LET OP : il est rappelé que le Client a le droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique conformément à l'article L.223-2 du Code de la consommation.

Dans le cadre de cette inscription, le Client doit également saisir deux identifiants : son adresse email et son mot de passe.

OPMERKING: Deze identifiers zijn persoonlijk en moeten vertrouwelijk blijven, de Klant is verantwoordelijk voor het goede gebruik ervan.

De Klant dient SNAP schriftelijk op de hoogte te stellen van elk gebruik van deze identifiers dat tegen zijn wil of op frauduleuze wijze plaatsvindt, zodat SNAP deze kan verwijderen.

Tijdens de inschrijving dient de Klant aan SNAP exacte en volledige informatie te verstrekken, en dient de Klant er vervolgens voor te zorgen dat zijn identifiers actueel blijven in geval van latere wijzigingen.

Bovendien heeft de klant de mogelijkheid Facebook Connect te gebruiken om zijn persoonlijke gegevens te controleren, in welk geval hij wordt gevraagd de juistheid ervan te verifiëren.

Hoe geef je een opdracht door? 

 • De klant selecteert de producten door te klikken op de knop "AJOUTER AU PANIER".
 • Aan het einde van de opdracht klikt de klant op de knop "PANIER". Un récapitulatif de la commande apparaît à l'écran. De Klant heeft nu de mogelijkheid om zijn opdracht geheel of gedeeltelijk te controleren en te wijzigen of om op de functie "CONTINUER MA VISITE" te klikken om nieuwe Producten toe te voegen. Un nouveau récapitulatif de la commande apparaître alors dans le PANIER.
 • Les Produits sont livrés par un transporteur, en France ou à l'étranger.
 • De Klant is op de hoogte van de algemene verkoopvoorwaarden van SNAP op de Site en aanvaardt deze voorwaarden door de daartoe voorziene zaak te openen.
 • De Klant waardeert de inhoud en het bedrag van zijn bestelling en klikt op de knop "JE VALIDE MA COMMANDE".
  De Klant betaalt zijn bestelling en ligne uitsluitend met een betaalkaart of PayPal.

NOTA : De Klant en SNAP zijn contractueel verbonden na de effectieve betaling door de Klant en de definitieve bevestiging van de opdracht. SNAP gaat alleen over tot de voorbereiding en uitvoering van de producten na de bevestiging van de opdracht en de betaling door de Klant.


Bovendien is het aan de Klant om te zorgen voor zijn aanwezigheid (of die van een vertrouwenspersoon) om de colis te ontvangen.3. PRODUCTEN

De belangrijkste kenmerken van de door SNAP verkochte Producten staan vermeld op de Site.
Ze zijn conform de Franse normen.

INFORMATIE OVER DE VERKRIJGBAARHEID VAN PRODUCTEN

Het is mogelijk dat de afgebeelde Producten niet meer beschikbaar zijn op het moment dat de Klant de bestelling plaatst, met name in geval van voorraadbreuk bij de fabrikant (SNAP of een ander). De verantwoordelijkheid van SNAP kan in dit geval niet worden aangegaan. In dit geval kan de opdracht door de Klant worden geannuleerd, zonder kosten, en zonder dat hij de schade en belangen van SNAP kan terugvorderen.

 

4. PRIX

DE PRIJZEN OP DE SITE ZIJN AANGEGEVEN IN EURO'S (€).
Ze omvatten alle belastingen die van toepassing zijn op de bestelling, inclusief de TVA, die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
Bij de prijzen op de Site komen de havenkosten die worden berekend volgens de tarieven van de vervoerder.
Alle andere eventuele douanekosten of andere belastingen van het land van ontvangst zijn voor rekening van de Klant, die deze op eerste verzoek van de betreffende overheidsinstantie dient te betalen.

5. PAIEMENT

5.1 BETALING VAN DE BESTELLING

OP DE SITE BETAALT DE KLANT DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN IN EURO'S (€) DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN KREDIETKAART WAARMEE ONLINE OF VIA PAYPAL BETAALD KAN WORDEN.

De betaling wordt in zijn geheel en volledig (inclusief transportkosten) voldaan op het moment van validatie van de bestelling.

 

5.2 BETALING PER KREDIETKAART - BEVEILIGD BETALINGSSYSTEEM

SNAP heeft een beveiligd online betaalsysteem opgezet dat de verwerking en verzending van alle gegevens met betrekking tot de opdrachten van klanten (met name de namen, adressen en creditcardnummers) versleutelt, zodat deze gegevens beschermd zijn tijdens de verzending.
De transactie is dus veilig en de cryptografie SSL (Secure Socket Layer) is verzekerd door de bankpartner van SNAP, de Banque Populaire, Paypal en Payplug.
Voor een optimale veiligheid wordt de Klant automatisch doorgestuurd naar de site van de Banque Populaire of van Payplug om de gegevens van zijn bankkaart (bankrekeningnummer, vervaldatum en visueel cryptogram) te controleren.
SNAP heeft dus nooit toegang tot de bankgegevens van de Klant en wordt uitsluitend door zijn bankpartner geïnformeerd over de goede ontvangst van de betaling van de Klant.

5.3 FEITEN

SNAP fournit au Client une facture correspondant à sa commande sur son compte client et la lui envoie également par email.6. LIVRAISON

LEVERING VAN PRODUCTEN

Au choix du Client : à l'adresse de livraison qu'il a indiquée ou au POINT RELAIS de son choix.

In geval van afwezigheid van de bestemmeling tijdens de verzending, wordt de bestemmeling op de hoogte gesteld van de uiteindelijke ontvangst van zijn bestelling en het punt relais, of van een tweede presentatie door de transporteur. 

Elke terugzending van commando's naar de exporteur die te wijten is aan de afwezigheid van de bestemmeling of aan een foutief adres, is het voorwerp van een remboursement van het commando, buiten de havenkosten. 

De kosten van verzending van een verzoek tot heruitgave van een colis blijven voor rekening van de klant.

7. CONFORMITÉ

CONFORMITEIT VAN HET BEVEL

7.1 À LA RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE

Dès réception de la commande en point relais comme à domicile, il est indispensable que le Client vérifie l'état du ou des colis ainsi que la nature, l'état, la quantité et la conformité des Produits livrés au regard de sa commande.
De Klant voert alle noodzakelijke onderzoeken uit om eventuele gebreken, afwijkingen of niet-conformiteiten op te sporen.
De Klant controleert ook de staat van de verpakking, het aantal colis en de Producten in hun hoeveelheden, referenties, voorwaarden en kenmerken.
La remise du colis au Client ou son enlèvement par le Client vaut livraison des Produits commandés.

7.2 IN GEVAL VAN SCHADE OF BESCHADIGING EN IN GEVAL VAN NON-CONFORMITEIT VAN DE PRODUCTEN

De Klant moet onmiddellijk en zonder uitstel: 

 1. Voer alle noodzakelijke reserveringen uit bij de transporteur op een nauwkeurige en gemotiveerde manier.
 2. en informeer tegelijkertijd SNAP op het volgende adres email : hello@snapclimbing.com.


In het tegenovergestelde geval worden reserveringen niet geaccepteerd....

8. RECHT OP SCHORSING

8.1 SCHORSINGSRECHT

LE CLIENT DISPOSE D'UN DÉLAI DE RÉTRACTATION DE 14 JOURS POUR ANNULER SA COMMANDE SANS AVOIR À JUSTIFIER DE MOTIFS NI À PAYER DE PÉNALITÉS, LES ÉVENTUELS FRAIS DE RETOUR RESTANT À SA CHARGE.

RÉSERVES :

 • A titre préliminaire, pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité, tout Produit présentant des signes d'utilisation et/ou de salissure ne peut donner lieu à un retour.
 • Bovendien mag elk product "à monter soi-même" niet worden teruggebracht als het al is gemonteerd.

Onder deze uitdrukkelijke voorbehouden dient de Klant, in geval van uitoefening van dit herroepingsrecht, SNAP vóór het verstrijken van de termijn van 14 uur op de hoogte te stellen van zijn beslissing door een verklaring te sturen via email naar het volgende adres: hello@snapclimbing.com.

8.2 RETOURS DE PRODUITS

Le produit devra impérativement être retourné dans un état neuf, correctement protégé dans l'emballage d'origine, non endommagé, accompagné de tous accessoires éventuels, notice d'emploi et documentation fourni lors de l'achat. 

Les produits livrés ne doivent pas avoir été utilisés.

8.3 RETOURPROCEDURE

Voor retourzendingen in Frankrijk ontvangt de klant per koerier binnen een termijn van 14 uur een vooraf betaalde transporteursticket voor een gratis retourzending van of naar de producten, of wordt hij uitgenodigd om te downloaden vanaf zijn klantruimte.

De opdrachten die buiten France Métropolitaine worden gegeven, zijn niet geschikt voor gratis retourzending: de kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.4 WIJZIGINGEN

Om een artikel te wisselen, moet de klant het artikel dat hij niet wil bewaren terugsturen en een nieuwe opdracht geven.

8.5 BEPERKINGEN VAN HET RETRACTIERECHT

Nous vous rappellons que le droit de rétractation ne peut être exercé en cas de fourniture de produits confectionnés selon vos spécifications ou nettement personnalisés, conformément aux dispositions de l'article L. 221-28 du Code de la consommation.
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend als het artikel niet in nieuwstaat is en om welke reden dan ook niet verkocht mag worden (zie voorwaarden onder 8.1 en 8.2).

8.6 ALS DE KLANT BESLUIT ZICH TERUG TE TREKKEN

SNAP vergoedt het bedrag dat overeenkomt met de verkoopprijs van de geretourneerde producten, de kosten van de verzending worden niet in rekening gebracht door SNAP en worden in mindering gebracht op het geretourneerde bedrag.

Sous réserve d'acceptation du retour et de réception des produits, SNAP procédera au remboursement via le mode de paiement utilisé pour le règlement de la commande, hors frais de port le cas échéant.
SNAP vergoedt echter niet aan de Klant de prijs van de geretourneerde Producten die, gedeeltelijk of in beperkte mate, incompleet, endommagés, détériorés, dégradés of salis zijn.
In deze gevallen worden de betreffende Producten geretourneerd aan de Klant tegen zijn kosten

9. GARANTIES

GARANTIES VERBONDEN AAN PRODUCTEN VERKOCHT DOOR SNAP

9.1 ALGEMENE GARANTIE

SNAP is verantwoordelijk voor de conformiteitsfouten van of de Produkten onder de voorwaarden van de artikelen L. 217-4 en volgende van de Code de la consommation en voor de cachés de la chose vendue onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van de Code civil.
Lorsque le Client revendique l'application de la garantie légale de conformité, il :

 • Beschik over een wachttijd van twee (2) jaar, gerekend vanaf de levering van het product, om te reageren;
 • Kan kiezen tussen herstelling of vervanging van het product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden van artikel L.217-9 van de verbruikscode;
 • Est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit pendant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du Produit.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de toute garantie commerciale accordée.
De Klant kan, binnen de in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek voorziene termijn, besluiten om de garantie tegen de gebreken van de keuze van de verkoper in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek in werking te laten treden, en in dat geval kan de Klant kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs, conform artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

9.2 CONTRACTUELE GARANTIE

Les Produits commercialisés bénéficient d'une garantie contractuelle accordée par leurs fabricants respectifs (SNAP ou autre). De voorwaarden van deze garanties staan vermeld in de documentatie van de fabrikant die bij de Producten is gevoegd tijdens de levering; ze zijn ook beschikbaar op aanvraag bij de SNAP via email op het volgende adres: hello@snapclimbing.com.
De Klant dient zich in alle opzichten te conformeren aan de voorwaarden van deze garantie zoals beschreven in deze documentatie.

9.3 UITVOERING VAN DE GARANTIE

Les demandes de mise en œuvre de la garantie par le Client doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de SNAP (voir article 1 " TERMINOLOGIE ").

9.4 BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

De contractuele garanties dekken niet het abnormale of niet-conforme gebruik van de producten.

Elles ne couvrent pas non plus les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné.

In alle gevallen,

 • De garanties van SNAP zijn strikt beperkt tot de voorwaarden van de fabrikanten van de betreffende producten;
 • De garantie van SNAP is uitsluitend beperkt tot de vervanging van het Product of tot de herstelling ervan, waarbij de Klant geen aanspraak kan maken op enige schade of interesten om welke reden dan ook.
 • SNAP gaat over tot een expertise van het product en besluit tot reparatie of vervanging.
 • La durée moyenne du traitement d'un SAV est de 4 à 8 semaines.

10. CONTACT

Voor alle informatie of verzoeken om informatie kan de Klant contact opnemen met SNAP via het adres email : hello@snapclimbing.com.

11. BEVELIGING

De elektronische courriers die worden gewijzigd en de données die worden geregistreerd door de automatische registratiesystemen die op de Site worden gebruikt, vormen voorbeelden van opdrachten, met name het doel en de datum van de opdracht.

12. PERSOONLIJKE GEGEVENS

12.1 HET RESPECTEREN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

SNAP verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die op de website worden gecommuniceerd te respecteren en deze te verwerken in overeenstemming met de informatica- en vrijheidswetgeving nr. 78-17 van 6 januari 1978 en het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD).

12.2 INFORMATICAVERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De overgedragen informatie en persoonlijke gegevens zijn het onderwerp van een informaticaverwerking en kunnen worden gebruikt door de interne diensten van SNAP, haarous-traitants en haar commerciële partners voor :

 • Behandeling, uitvoering en beheer van opdrachten ;
 • Behandeling van informatieaanvragen, klachten en/of klachten;
 • Informeer de klant over aanbiedingen en evenementen;
 • Het verbeteren en personnaliseren van de aangeboden diensten en de informatie die aan de Klant wordt doorgegeven, met name door middel van prospectieacties, nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen;
 • Het verwerken van informatieaanvragen via het contactformulier.

SNAP bewaart deze informatie en gegevens eveneens met het oog op haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.
De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een maximale duur van drie jaar, te rekenen vanaf het moment dat de commerciële relatie met de Klant eindigt, te vergelijken met de beëindiging van de opdracht, tenzij :

 • Une période de conservation plus longue est autorisée ou exigée par une disposition légale ou réglementaire ;
 • Le Client a exercé, dans les conditions prévues ci-après, l'un des droits qui lui sont reconnus par la loi.

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux agents et employés de SNAP, qui sont autorisés à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront être communiquées à des tiers avec lesquels SNAP a conclu un contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la commande, sans que l'autorisation du Client ne soit requise. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs services, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation contractuelle de les utiliser conformément aux dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Naast de hierboven genoemde gevallen verbindt SNAP zich ertoe données niet te verkopen, te verhuren, te vervreemden of er toegang toe te verlenen zonder de voorafgaande toestemming van de Cliënt, tenzij een legitiem motief dit vereist (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van het recht op verdediging...).
En fonction des choix effectués par le Client lors de la création ou de la consultation de son compte Client, il peut décider de recevoir les offres de SNAP ou d'être informé de transactions spécifiques par email (" opt-in ").
In het geval dat de Cliënt deze aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kan hij dit op elk moment aangeven door te klikken op een daartoe bestemde elektronische link in zijn e-mails of door zijn klantgegevens rechtstreeks op de Site aan te passen (" opt-out ").
Conform de loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le Client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de ses données personnelles. Dit recht kan te allen tijde worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen via email à : hello@snapclimbing.com ou par courrier à l'adresse ci-dessus (voir article 1 " TERMINOLOGIE "), vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs.
SNAP geeft aan dat de door een astérisque geïdentificeerde informatie onmisbaar is voor de verwerking van opdrachten of verzoeken om informatie. Als het geheel van deze gegevens niet volledig en nauwkeurig wordt verstrekt, kan SNAP niet in staat zijn de opdracht of het verzoek om informatie te verwerken.
In het geval dat de Cliënt geen promotionele berichten en uitnodigingen wenst te ontvangen via email, SMS, telefoonnummers en postbodes, kan de Cliënt zijn keuze kenbaar maken bij de afronding van zijn bestelling, zijn keuze wijzigen door contact op te nemen met SNAP onder de voorwaarden zoals hieronder vermeld of door gebruik te maken van de links in de berichten om zich af te melden. Dit recht is ook van toepassing op personen die hun gegevens (met name hun identiteit en hun coördinaten) hebben doorgegeven aan de maatschappij door middel van toestemming van derden voor commerciële doeleinden.
Voor aanvullende informatie of bezwaar kan de Klant contact opnemen met de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (meer informatie op www.cnil.fr).

13. OVERMACHT

OVERMACHT - INTELLECTUELE EIGENDOM - GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET

13.1 GEVAL VAN OVERMACHT OF SOORTGELIJKE SITUATIE

L'exécution de tout ou partie des obligations de SNAP sera suspendue en cas de survenance d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit, ou du fait de tiers, notamment fabricants, distributeurs, transporteurs ou dépositaires des Produits, susceptibles d'en gêner ou d'en retarder l'exécution.
Il en est ainsi notamment des situations de guerre, d'émeutes, d'insurrection, de troubles sociaux, d'intempéries, de grèves, d'interruption du fonctionnement d'Internet ou des services des transporteurs.
SNAP informeert de Klant over het optreden van een dergelijk geval binnen de kortste tijd na het optreden ervan. In het geval dat de opschorting van verplichtingen plaatsvindt na een periode van 30 uur, heeft SNAP de mogelijkheid om haar lopende opdrachten te annuleren en SNAP zal alors overgaan tot terugbetaling.

13.2 INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Franse merk SNAP dat is gedeponeerd bij l'INPI onder het nummer 96620035, het internationale merk SNAP dat is gedeponeerd bij l'INPI onder het nummer 661761, de Site en al haar inhoud van welke aard dan ook, vormen beschermde elementen die toebehoren aan SNAP of waarvoor zij het gebruiksrecht heeft. De Klant is niet gemachtigd om deze te gebruiken of te reproduceren, behalve voor de gebruikelijke handelingen in verband met het doorgeven en opvolgen van zijn opdrachten.

13.3 TOEGANG TOT DE SITE - GEBRUIK VAN INTERNET

SNAP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verbindingsmoeilijkheden of onderbreking van de toegang tot haar Site, met name in geval van onderhoudswerkzaamheden, waarbij de Klant wordt uitgenodigd om opnieuw verbinding te maken. SNAP wijst ook alle verantwoordelijkheid af als het apparaat van de Klant wordt aangetast door een bug of virus of door het gebruik van internet.14. REGELING VAN GESCHILLEN

DE WET DIE VAN TOEPASSING IS OP HET CONTRACT IS DE FRANSE WET

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL

De Klant heeft de mogelijkheid om, vóór elke gerechtelijke actie, gratis een beroep te doen op de bemiddelingsdienst, in toepassing van artikel L.611-1 en volgende van de Code de la consommation: 

médiation CM2C (Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice), soit en remplissant le formulaire directement sur le site internet de CM2C (www.cm2c.net), soit en contactant CM2C par mail cm2c@cm2c.net ou par voie postale, CM2C 14 rue Saint Jean 75017 PARIS.

Conform l'article L612-2 du Code de la consommation, le recours à la médiation n'est possible qu'à la condition que :

-Le client ait d'abord saisi le service client SNAP, par une réclamation écrite de moins d'un an,

-De vraag van de klant is niet manifest infondée of abusive

-Le litige n'a pas été précédemment examiné ou n'est pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal,

-Le litige entre dans le champ de compétence du médiateur.

ALLE GESCHILLEN DIE NIET KUNNEN WORDEN OPGELOST DOOR EEN BEMINNELIJKE RECHTBANK, ZIJN AFHANKELIJK VAN DE EXCLUSIEVE COMPETENTIE VAN DE FRANSE GERECHTSHOVEN, EN MEER IN HET BIJZONDER VAN DE GERECHTSHOVEN VAN ANNECY.